Quick search – Tìm kiếm nhanh cho WordPress

300k900k

DevVN Quick search – Tìm kiếm cực nhanh cho WordPress

  • Live search, tìm kiếm cực nhanh, tự động nhận diện field search của WP
  • Chỉ hỗ trợ live search. Không hỗ trợ trong trang kết quả tìm kiếm
  • Mặc định hỗ trợ Product, Product cat và Post. Có thể mở rộng nhiều post type khác
  • Không sử dụng dịch vụ bên thứ 3. Chạy hoàn toàn trên hosting/vps của bạn
  • Hỗ trợ search FULLTEXT
  • Hỗ trợ Redis cache
  • Không encode PHP
  • Hỗ trợ 01 domain
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé