Gửi Zalo ZNS bằng link API

600k

Đây là một gói mở rộng của plugin “Kết nối Zalo OA với WordPress” để gửi tin nhắn Zalo ZNS cho khách hàng thông qua link API

Nổi bật:

  • Giúp bạn gửi tin zns cho khách hàng từ nhiều platform khác nhau
  • Tạo được nhiều link API để gửi tin nhắn Zalo ZNS

Yêu cầu bắt buộc:

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé